Od roku 2017 duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do sporządzania co cztery lata audytu energetycznego. Kolejny termin minie 30 września 2021 r. Sporządzania audytu przedsiębiorstw wymaga ustawa o efektywności energetycznej z 2016 r. w rozdziale 5 „Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa”, (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 264). Do przedsiębiorstw dużych zaliczamy firmy które w ostatnich dwóch latach przekroczyły którykolwiek z następujących wskaźników:

  1. ponad 250 osób zatrudnionych,
  2. 42 mln euro sumy bilansowej (suma aktywów) na koniec roku,
  3. 50 mln euro rocznego obrotu. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają takiego obowiązku.

Ustawa nie określa szczegółowej formy i treści audytu przedsiębiorstwa i nie zawiera delegacji do wydania takiego rozporządzenia. Stwierdza jednak że audyt nie może być wykonany przez pracowników danego przedsiębiorstwa, a nie wykonanie audytu naraża firmę na karę pieniężną w wysokości do 5 % przychodu.
Profesjonalnie wykonany audyt energetyczny zawiera ocenę:

  • jak energia jest wykorzystywana w obiektach oraz w instalacjach energetycznych,
  • jaki jest stan techniczny urządzeń energetycznych: pomp, kotłów, sprężarek itp.,
  • ocena postępowania pracowników obsługi tych urządzeń,
  • ocena poprawności instrukcji stanowiskowych i
  • wreszcie czy jest wymagana wymiana lub remont eksploatowanych urządzeń lub instalacji.

Odpowiedź na powyższe pytania stanowi podstawę do opracowania inwestycyjnych projektów wykonawczych oraz do formowania wniosków o pomoc finansową przy realizacji tematów zmierzających do na ograniczenia kosztów zakupu energii.

W przeprowadzaniu audytów pomocna może być norma PN-EN 16247 „Audyty energetyczne”. Dostępne są też opracowania dotyczące zakresu i zasad wykonania audytu efektywności energetycznej do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4 EWE- Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Pomocne mogą być również wskazówki zamieszczone na stronach URE.
Dodatkowo przedsiębiorstwo może ubiegać się o tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej. Można je uzyskać po złożeniu wniosku w URE. Obecnie (03.2020) świadectwo na Towarowej Giełdzie Energii wyceniane na ok. 1975 zł/toe (toe – tona oleju ekwiwalentnego odpowiada 11,63 MWh = 41,868 GJ). O świadectwa efektywności energetycznej może ubiegać się prawie każda firma, która planuje inwestycje energooszczędne. Wymagane minimalne oszczędności to 10 toe/rok, ale zanim podejmie się decyzję o modernizacji warto sprawdzić czy kwalifikuje się ona do białych certyfikatów.

Zlecenie wykonania audytu wykwalifikowanym audytorom, a tacy są zgrupowani w Towarzystwie Gospodarki Energetycznej, może przynieść przedsiębiorstwu ograniczenie kosztów produkcji oraz pozyskanie środków na inne inwestycje.

Zapraszamy do współpracy.