Wypełnianie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji

 a) Wypełniamy tylko pierwszą stronę wniosku. Podajemy wykształcenie oraz ilość lat praktyki zawodowej. Na dole arkusza wniosek należy podpisać.

 b) Istnieją dwa typy wniosków o sprawdzenie kwalifikacji: wnioski dla osób dozoru (typu „D”) oraz wnioski dla osób zatrudnionych na stanowisku wykonawcy – uprawnienia typu „E”. Czym te typy uprawnień różnią się?

Upraszczając, osoba posiadająca uprawnienia typu „E” może wykonywać tylko prace na wyraźne polecenie osoby posiadającej uprawnienia typu „D”,  natomiast bez tego polecenia, osoba z uprawnieniami typu „E” może wykonywać tylko te prace, które zostały ściśle określone w instrukcji stanowiskowej, doręczonej przez pracodawcę.

Osoba posiadająca uprawnienia typu „D” nie powinna wykonywać żadnych prac, jej rola jest związana z nadzorem. Osoba posiadająca uprawnienia typu „D” musi zapewnić bezpieczne wykonywanie prac, przez osoby posiadające uprawnienia typu „E”.

 c) Osoby występujące o uprawnienia do wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego lub o prawo wykonywania pomiarów związanych z odbiorami robót powinny w ramce z napisem „Wymienić parametry pracy urządzeń na które chcemy uzyskać uprawnienia”  powinny wpisać uwagę „Badanie stanu technicznego urządzeń” 

 d) Charakterystyka poszczególnych specjalizacji grupy G1 (elektrycznej).

Pozycja

wniosku

Treść pozycji na wniosku

o sprawdzenie kwalifikacji

Zakres stosowania, podstawowe informacje

 1.

Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego

Uwagi: Punkt obejmuje prądnice zasilające sieć energetyki zawodowej oraz związane z ich pracą urządzenia pomocnicze

Podstawowe informacje: Prądnice synchroniczne, asynchroniczne, obwody wzbudzenia. Układy synchronizacji . Moc bierna – wytwarzanie i zapotrzebowanie

2.

Urządzenia, instalacje i sieci el-en o napięciu znamionowych nie wyższym niż 1 kV

Uwagi: Punkt obejmuje linie napowietrzne, kablowe; przyłącza, instalacje oświetleniowe, napędy elektryczne

Podstawowe informacje: budowa Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 - warunki techniczne; Ochrona przeciwporażeniowa PN-HD 60364-41 SWZ, Układy TN, TT, TI,  SUPO. Przewody PEN, N, PE, L, Zabezpieczenia Bi, BM, RCD. Jednostki kW, kVA, kvar, Budowa IP, klasa izolacyjności. Połączenia wyrównawcze. 

3.

Jak w pkt. 2, lecz o napięciu wyższym niż 1 kV

Uwagi: Punkt obejmuje  linie napowietrzne, kablowe, transformatory, stacje transformatorowo-rozdzielcze

Podstawowe informacje: budowa PN-E 05115; PN-EN 50522; Un 6 kV; 30 kV, 110 kV  itd. Ochrona przeciwporażeniowa U dotyku, krokowe. Automatyka SPZ, SZR,. Zabezpieczenia. Przekładniki.

4.

Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

Uwagi: Punkt obejmuje zespoły prądotwórcze zasilające instalacje odizolowane od sieci energetyki zawodowej

Podstawowe informacje: Prądnice asynchroniczne i synchroniczne, dobór mocy. Ochrona p-porażeniowa.

5.

Urządzenia elektrotermiczne

Uwagi: Punkt obejmuje urządzenia grzewcze indukcyjne, pojemnościowe, promiennikowe, łukowe, oporowe.

Podstawowe informacje zasada działania poszczególnych typów urządzeń grzewczych.

6.

Urządzenia do elektrolizy

Komisja 662 nie posiada uprawnień

7.

Sieci elektryczne oświetlenia ulicznego

Uwagi: Punkt obejmuje linie kablowe, słupy oświtleniowe

Podstawowa charekterystyka. Lampy halogenowe, żarowe, rtęciowe, sodowe, świetlówki, metalohalogenkowe, sodowe, elektroluminescencyjne. Jednostki lumen, lux.

8.

Elektryczna sieć trakcyjna

Komisja 662 nie posiada uprawnień

9.

Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

Uwagi: Punkt obejmuje urządzenia pracujące w atmosferze zagrażającej wybuchem pyłów lub gazów

Podstawowa charakterystyka: Dyrektywa ATEX. Zjawisko wybuchu. GGW, DGW, Budowa iskrobezpieczna, ognioszczelna. Gazy LPG. Gz. Pyły. Elektryczność statyczna i zasady ochrony przed skutkami jej działania.

10.

Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji , sterowania

Uwagi: Punkt dotyczy każdego z wyżej wymienionych punktów,

Podstawowe informacje: zasada sterowania, regulacji, podstawowe zabezpieczenia Jednostki; W, VA, var, A,V, Ω, Z, X, R, Y, B, G