SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Zakres opracowania

1.2. Wyjaśnienie oznaczeń zastosowanych w tekście

2. WĘZŁY CIEPLNE

2.2. Ogólne zasady przyłączania odbiorców do sieci ciepłowniczej

2.3. Wymienniki ciepła

2.4. Węzły jednofunkcyjne centralnego ogrzewanie

2.5. Węzeł jednofunkcyjny przygotowania ciepłej wody użytkowej

2.6. Węzły dwufunkcyjne, jednostopniowe

2.7. Węzły dwufunkcyjne, dwustopniowe, układ szeregowo-równoległy

2.8. Bezzasobnikowe węzły c.w.u.

2.9. Zasobnikowe węzły c.w.u. w układzie równoległym

2.10. Mieszkaniowe węzły cieplne

3. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

3.1. Informacje wstępne

3.2. Zawory bezpieczeństwa

3.3. Zabezpieczenie instalacji ogrzewczych systemu otwartego

3.3.1. Schemat włączenia naczyń wzbiorczych do układu

3.3.2. Funkcje poszczególnych elementów instalacji otwartego naczynia wzbiorczego

3.3.3. Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego

3.3.4. Lokalizacja naczynia wzbiorczego

3.4. Zabezpieczenie instalacji ogrzewczych systemu zamkniętego

3.4.1. Podstawowe określenia

3.4.2. Wyposażenie zespołu zabezpieczającego

3.4.3. Zawór bezpieczeństwa

3.4.4. Naczynie zamknięte wzbiorcze

3.5. Zabezpieczenie instalacji ogrzewczych przyłączonych do sieci ciepłowniczych

4. ZAOPATRZENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ENERGIĘ CIEPLNĄ

4.1. Przepisy prawne dot. efektywności energetycznej

4.2. Temperatury wewnątrz pomieszczeń

4.3. Zapotrzebowania mocy cieplnej przez instalację c.o.

4.4. Zapotrzebowanie mocy cieplnej przez instalacja c.w.u.

5. INSTALACJE WODNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Informacje wstępne

5.2. Instalacje centralnego ogrzewania grawitacyjne

5.2.1. Zasada działania ogrzewania grawitacyjnego

5.2.2. Ciśnienie czynne w obiegach grawitacyjnych

5.2.3. Instalacja grawitacyjna w systemie otwartym

5.2.4. Ogrzewania grawitacyjne mieszkaniowe (etażowe)

5.3. Instalacje centralnego ogrzewania pompowe

5.3.1. Zasada działania ogrzewania pompowego

5.3.2. Ciśnienie czynne w obiegach pompowych

5.3.3. Typowe układy instalacji pompowych

5.3.4. Pompy obiegowe

5.4. Rozdział dolny i górny instalacji c.o., wodnej

6. INSTALACJE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

6.1. Informacje ogólne

6.2. Instalacja zimnej wody zasilającej instalację c.w.u.

6.3. Lokalne instalacje ciepłej wody

6.3.1. Instalacja zasilana z wężownic wbudowanych w trzon kuchenny

6.3.2. Instalacje c.w.u. zasilane z gazowych kotłów grzewczych

6.4. Centralne instalacje ciepłej wody użytkowej

6.4.1. Instalacja c.w.u. bez cyrkulacji

6.4.2. Instalacja c.w.u. z cyrkulacją grawitacyjną

6.4.3. Instalacje z cyrkulacją wymuszoną

7. PRZEWODY INSTALACJI OGRZEWCZYCH

7.1. Przewody z tworzyw sztucznych

7.2. Przewody metalowe

7.3. Montaż przewodów

7.3.1. Układanie przewodów

7.3.2. Podpory stałe i przesuwne

7.3.3. Prowadzenie przewodów bez podpór

7.3.4. Przejścia przez przegrody budowlane

7.3.5. Orientacyjna prędkość przepływu wody instalacyjnej

7.3.6. Wpływ sposobu rozprowadzenia przewodów na koszty wykonania instalacji c.o.

8. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH

9. GRZEJNIKI

9.1. Montaż członów grzejnikowych

9.2. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe

10. ARMATURA

10.1. Armatura odcinająca (zaporowa)

10.2. Zawory odpowietrzające

10.3. Termostatyczne regulatory grzejnikowe TRG

11. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

12. LITERATURA

Ustawy i rozporządzenia

Książki, czasopisma i poradniki