SPIS TREŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Zakres opracowania

1.2. Postawy prawne opracowania

1.3. Nowe wymagania dla wentylacji i klimatyzacji zawarte w warunkach technicznych

 1. SYSTEMY WENTYLACYJNE

2.1. Klasyfikacja systemów wentylacyjnych

2.1.1. Wentylacja naturalna (przeciągi)

2.1.2. Wentylacja grawitacyjna

2.1.3. Wentylacja mechaniczna

2.1.4. Wentylacja hybrydowa

2.2. Zakres stosowania poszczególnych typów wentylacji

2.3. Jakość powietrza wentylacyjnego

2.4. Kontrola i sprawność urządzeń wentylacji mechanicznej

 1. WYMIANA I PARAMETRY POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

3.1. Zasady ogólne wentylacji pomieszczeń

3.2. Wymagany dopływ powietrza zewnętrznego

3.3. Okna w pomieszczeniach

3.4. Rozdział powietrza w pomieszczeniach

3.5. Przepływ powietrza w budynkach

3.6. Parametry powietrza wewnętrznego

3.7. Ograniczenia w stosowaniu niektórych typów wentylacji

 1. INSTALACJE SPECJALNE

4.1. Pomieszczenia zagrożone wybuchem

4.2. Garaże

4.3. Pomieszczenia użyteczności publicznej

 1. PRZEWODY WENTYLACYJNE

5.1. Materiały przewodów wentylacyjnych

5.2. Izolacja cieplna przewodów

5.3. Montaż przewodów wentylacyjnych

5.4. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji

5.5. Przejścia przez przegrody budowlane

5.6. Zalecenia dotyczące obsługi i zapewnienia dostępu

 1. WENTYLATORY i POMPY

6.1. Podstawowe parametry wentylatorów i pomp

6.2. Podstawowa charakterystyka pracy wentylatora i pompy

6.3. Współpraca wentylatorów i pomp z siecią odbiorczą

6.4. Wpływ kształtu łopatek wirnika wentylatora na jego charakterystykę

6.5. Dobór mocy wentylatorów

6.6. Napęd pasowy (klinowy) wentylatora

6.7. Dopuszczalna moc wentylatora

6.8. Ograniczenie hałasu wentylatora

6.9. Wentylatory sufitowe (destryfikatory)

6.10. Dobór pomp do instalacji klimatyzacyjnych

 1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI

7.1. Czerpnie powietrza

7.2. Wyrzutnie powietrza wentylacji mechanicznej

7.3. Wzajemne położenie czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego

7.4. Wyrzutnie wentylacji grawitacyjnej

7.5. Filtry powietrza

7.6. Nawiewniki, wywiewniki, okapy

7.7. Tłumienie hałasu

7.8. Przepustnice

 1. WENTYLACJA POŻAROWA

8.1. Informacje wstępne

8.2. Przepisy przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej

8.3. Klapy pożarowe

8.4. Oddymianie klatek schodowych

 1. SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

9.1. Informacje wstępne

9.2. Klasyfikacja systemów klimatyzacyjnych

9.2.1. Podział ze względu na rodzaj uzdatnienia powietrza

9.2.2. Podział ze względu na jakość powietrza

9.2.3. Podział ze względu na liczbę przewodów łączących centralę klimatyzacyjną nawiewną z pomieszczeniami

9.2.4. Podział w zależności od typu strumienia powietrza

9.2.5. Powietrzne systemy klimatyzacyjne

9.2.5.1. Powietrzny system klimatyzacyjny jednostrefowy ze stałą ilością powietrza (CAV)

9.2.5.2. Powietrzny system klimatyzacyjny o zmiennej ilości powietrza (VAV)

9.2.5.3. Powietrzny system klimatyzacyjny, wielostrefowy z przepustnicami (klapami) regulacyjnymi – stała ilość powietrza (CAV)

9.2.6. Powietrzno-wodne systemy klimatyzacyjne

9.2.6.1. Powietrzno-wodny system wielostrefowy z nagrzewnicami wtórnymi – stała ilość powietrza (CAV)

9.2.6.2. Powietrzno-wodny układ z czynnikiem pośrednim (wodą lodową)

9.2.7. Podział ze względu na liczbę central klimatyzacyjnych

 1. WYTWARZANIE CHŁODU

10.1. Obiegi chłodnicze

10.2. Czynniki chłodnicze

10.3. Jednostopniowy obieg chłodniczy sprężarkowy (obieg Lindego)

10.4. Jednostopniowy obieg chłodniczy absorpcyjny

10.4.1. Obieg absorpcyjny o działaniu nieciągłym

10.4.2. Obieg absorpcyjny o działaniu ciągłym

10.5. Porównanie obiegu sprężarkowego i absorpcyjnego

10.6. Pompy ciepła

10.7. Wytwornice wody lodowej („czilery”)

10.8. Klimatyzatory typu split

 1. CENTRALE KLIMATYZACYJNE

11.1. Budowa central klimatyzacyjnych

11.2. Wentylatory

11.3. Filtry powietrza

11.4. Odzysk ciepła w centralach klimatyzacyjnych

11.4.1. Rotacyjny wymiennik ciepła

11.4.2. Krzyżowy przeponowy wymiennik ciepła

11.4.3. Glikolowy system odzysku ciepła

11.4.4. Rury ciepła (heat pipe)

11.4.5. Porównanie metod odzysku ciepła

11.5. Wymienniki ciepła. Nagrzewnica

11.6. Wymiennik ciepła. Chłodnica

11.7. Pompa ciepła

11.8. Tłumiki

11.9. Nawilżacze

 1. APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE

12.1 Informacje wstępne

12.2. Klimakonwektory wentylatorowe

12.2. Klimakonwektory indukcyjne

 1. LITERATURA