G2 PomiarySPIS TREŚCI

1. UWAGI WSTĘPNE

2. ORGANIZACJA PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH

2.1. Kontrole okresowe stanu technicznego instalacji na podstawie ustawy Prawo budowlane

2.2. Kontrole okresowe stanu technicznego instalacji na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

2.3. Kontrola okresowa stanu technicznego na podstawie ustawy o gazach fluorowanych

3. UWARUNKOWANIA METROLOGICZNE PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH

3.1. Wprowadzenie

3.2. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych

3.3. Ograniczanie zakresu ilościowego pomiarów kontrolnych i kontroli działania

3.4. Niepewność wyników pomiaru

3.4.1. Wprowadzenie

3.4.2. Oszacowanie niepewności metodą analityczną

3.4.3. Oszacowanie niepewności pomiaru kategorii A

3.4.4. Oszacowanie niepewności pomiaru kategorii B (wg [40] przykład E4)

3.4.5. Zsumowanie niepewności standardowej typu A oraz niepewności typu B

3.4.6. Oszacowanie niepewności metodą zawartą w normie PN 12599 [26]

3.4.7. Dopuszczalne niepewności mierzonych parametrów

3.4.8. Uwagi końcowe

3.4.9. Pomiary specjalne

4. POMIARY PARAMETRÓW FIZYCZNYCH

4.1. Pomiar temperatury

4.1.1. Informacje wstępne

4.1.2. Przyrządy pomiarowe

4.1.3. Nadzór metrologiczny

4.1.4. Montaż termometrów

4.1.5. Przebieg pomiaru temperatury

4.2. Pomiar wilgotności powietrza

4.2.1. Przyrządy pomiarowe

4.2.2. Przebieg pomiaru wilgotności powietrza

4.3. Pomiar ciśnienia

4.3.1. Wprowadzenie

4.3.2. Przyrządy pomiarowe

4.3.3. Przebieg pomiaru ciśnienia

4.4. Pomiar prędkości i strumienia objętości powietrza w przewodach wentylacyjnych

4.4.1. Wprowadzenie

4.4.2. Przepływomierze działające na zasadzie spiętrzenia ciśnienia

4.4.3. Metody pomiaru prędkości średniej w przewodach wentylacyjnych

4.4.4. Metody pomiaru prędkości średniej w przekroju komory lub urządzenia

4.4.5. Niepewność pomiaru

4.5 Pomiar prędkości przepływu strumienia wody w przewodach

4.5.1. Wprowadzenie

4.5.2. Przyrządy pomiarowe

4.5.3. Metoda pomiaru strumienia przepływu

4.6. Pomiar poziomu mocy akustycznej (hałasu)

4.6.1. Wprowadzenie

4.6.2. Przyrządy i metody pomiarowe

5. KONTROLA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INSTALACJI

5.1. Pomiary kontrolne przepływu i parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń

5.1.1. Wprowadzenie

5.1.2. Warunki komfortu cieplnego

5.1.3. Pomiar prędkości przepływu powietrza przez pomieszczenie

5.1.4. Pomiar średniej temperatury powietrza i średniej temperatury odczuwalnej

5.1.5. Pomiar średniej wilgotności powietrza

5.2. Pomiar szczelności (przecieków) przewodów wentylacyjnych

5.2.1. Wprowadzenie

5.2.2. Pomiar strumienia powietrza przepływającego przez nieszczelności metodą kompensacyjną

5.2.3. Ocena szczelności przewodów o przekroju kołowym

5.2.4. Ocena szczelności przewodów o przekroju prostokątnym

5.3. Próba szczelności budynków na przenikanie powietrza

5.3.1. Wprowadzenie

5.3.2. Podstawa prawna

5.3.3. Przygotowanie budynku do pomiaru

5.3.4. Wykonywanie pomiaru

5.3.5. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów

5.4. Pomiar wydajności elementów końcowych (nawiewniki, wywiewniki)

5.4.1. Wprowadzenie

5.4.2. Pomiar prędkości wypływu powietrza metoda napełniania worka

5.4.3. Pomiar strumienia powietrza metodą kompensacji

5.4.4. Pomiar wydajności kratki wentylacyjne przy pomocy anemometru skrzydełkowego

5.4.5. Pomiar przepływu objętościowego za pośrednictwem balometru

5.5. Pomiar sprawności wentylatorów i pomp odśrodkowych

5.5.1. Wprowadzenie

5.5.2. Pomiar sprawności wentylatora

5.5.3. Pomiar sprawności pompy

5.6. Pomiar skuteczności działania filtrów powietrza

5.6.1. Wprowadzenie

5.6.2. Pyłomierze

5.6.3. Badania filtrów powietrza

5.7. Pomiar sprawności wymienników ciepła (chłodu)

5.7.1. Wprowadzenie

5.7.2. Pomiary

5.8. Badania odbiorowe szczelności instalacji ogrzewczych

5.8.1. Badanie szczelności instalacji wodą, metodą „na zimno”

5.8.2. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem

5.8.3. Postępowanie po zakończeniu próby ciśnieniowej

6. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO STACJI KLIMATYZACYJNEJ

6.1. Wprowadzenie

6.2. Fizyczne właściwości powietrza

6.3. Parametry wilgotnego powietrza na wykresie i – x Molliera

6.4. Mieszanie dwóch strug powietrza

6.5. Ogrzewanie powietrza

6.6. Chłodzenie powietrza bez wykroplenia wilgoci

6.7. Chłodzenie powietrza z wykropleniem wilgoci

6.8. Nawilżanie powietrza parą nasyconą suchą

6.9. Nawilżanie powietrza strumienie rozpylonej wody

7. BADANIE KONTROLNE ELEMENTÓW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

7.1. Badanie kotłów grzewczych wodnych niskotemperaturowych

7.1.1. Wprowadzenie

7.1.2. Wymagania dotyczące emisji i sprawności kotłów grzewczych na paliwa stałe

7.1.3. Oszacowanie średniorocznego rzeczywistego stopnia wykorzystania mocy nominalnej kotła na podstawie zużytego paliwa bez względu na rodzaj tego paliwa

7.1.4. Pomiar sprawności kotła grzewczego metodą pośrednią przy dowolnym paliwie

7.1.5. Kontrola emisji kotłów grzewczych opalanych węglem

8. DOKUMENTOWANIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO

8.1. Uwagi wstępne

8.2. Dokumentowanie wyników kontroli instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

8.3. Główne czynniki wpływające na zużycie energii w instalacji wentylacji i klimatyzacji

8.4. Dokumentowanie wyników kontroli instalacji ogrzewczej

8.5. Główne czynniki wpływające na zużycie energii w instalacji ogrzewania

9. LITERATURA

9.1. Ustawy i rozporządzenia

9.2. Książki i artykuły