UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dla Państwa wygody Serwis tge.org.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis tge.org.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).


foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Zespół d/s racjonalizacji gospodarki energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
Tel.500 297 173
biuro@tge.org.pl

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej

logo01

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
ul. Bursaki 19
20-150 Lublin
tel:500 297 173
     500 297 148
email: biuro@tge.org.pl
porady_TGE@tge.org.pl

 a) Wypełniamy tylko pierwszą stronę wniosku. Podajemy wykształcenie oraz ilość lat praktyki zawodowej. Na dole arkusza wniosek należy podpisać.

 b) Istnieją dwa typy wniosków o sprawdzenie kwalifikacji: wnioski dla osób dozoru (typu „D”) oraz wnioski dla osób zatrudnionych na stanowisku wykonawcy – uprawnienia typu „E”.

Upraszczając, osoba posiadająca uprawnienia typu „E” może wykonywać tylko prace na wyraźne polecenie osoby posiadającej uprawnienia typu „D”,  natomiast bez tego polecenia, osoba z uprawnieniami typu „E” może wykonywać tylko te prace, które zostały ściśle określone w instrukcji stanowiskowej, doręczonej przez pracodawcę.

Osoba posiadająca uprawnienia typu „D” nie powinna wykonywać żadnych prac, jej rola jest związana z nadzorem. Osoba posiadająca uprawnienia typu „D” musi zapewnić bezpieczne wykonywanie prac, przez osoby posiadające uprawnienia typu „E”.

 c) Osoby występujące o uprawnienia do wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego lub o prawo wykonywania pomiarów związanych z odbiorami robót powinny w ramce z napisem „Wymienić parametry pracy urządzeń na które chcemy uzyskać uprawnienia”  powinny wpisać uwagę „Badanie stanu technicznego urządzeń” .

 d) Charakterystyka poszczególnych specjalizacji grupy G2 (energetycznej).

Pozycja wniosku Treść pozycji na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji              Zakres stosowania, podstawowe informacje

 

1.

Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi

Uwagi: W uprawnieniach określa się dodatkowo dopuszczalne ciśnienie lub temperaturę pary lub wody na wylocie z kotła.

Podstawowe informacje: Parametry paliw stałych, płynnych i gazowych. Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 - warunki techniczne montażu kominków, pieców ogrzewczych, współpraca z kominami. Budowa i podstawowe parametry kotłów. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia PN-91/B-02413; PN-B 02415; PN-EN 303-5. Palniki gazowe, olejowe Dz.U.z 2017 r. poz. 2285 - warunki techniczne montażu kotłów i wymagania wobec kominów. Pompy obiegowe, zmieszania zimnego, gorącego, stabilizująco-uzupełniające.Woda kotłowa – wymagania.

2.

Sieci i instalacje cieplne wraz z  urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW

Uwagi : Zakres punktu obejmuje sieć ciepłowniczą, wraz z węzłami cieplnymi oraz instalacjami centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Zakres uprawnień można ograniczyć dopuszczalnym ciśnieniem

Podstawowe informacje: Budowa: przewody, kompensacja wydłużeń, podpory, odwadnianie i odpowietrzanie. Sieć preizolowana. Eksploatacja: wykres piezometryczny, ciśnienie dyspozycyjne, wykres regulacyjny sieci, regulacja ilościowa, jakościowa, punkt załamania wykresu regulacyjnego. Węzły cieplne. Woda sieciowa – wymagania. Typy instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3.

Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi

Uwagi: Punkt obejmuje wszystkie typy turbin wodnych i parowych bez względu na ich moc za wyjątkiem turbin gazowych. Zakres uprawnień można ograniczyć typem i mocą

Podstawowe informacje; Turbiny parowe. Wykres T-s dla wody i pary. Obieg siłowni parowej. Turbiny kondensacyjne, przeciwprężne upustowo-kondensacyjne, upustowo-przeciwprężne. Układy regulacji i zabezpieczeń. Turbiny wodne małej mocy, Francisa, Kaplana, zależność mocy od spadu. Układy regulacji i zabezpieczeń.

4.

Przemysłowe urządzenia odbiorcze  pary i gorącej wody o mocy ponad 50 kW

Uwagi: Punkt obejmuje technologiczne odbiorniki pary i gorącej wody oraz wymienniki ciepła

Podstawowe informacje: Wymienniki ciepła przeponowe, współprądowe i przeciwprądowe, proces tworzenia się osadów, wykorzystanie pary wodnej nasyconej, przegrzanej jako nośnika ciepła. Instalacja skroplinowa, odwadniacze, pompownie skroplin. Powietrze w instalacji parowej.

5.

Urządzenia wentylacji , klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW

Uwagi: Punkt obejmuje zarówno klimatyzację, a więc uzdatnianie powietrza, jak i chłodnictwo czyli przechowywanie żywności. W układach klimatyzacji występują czynniki chłodnicze tzw. freony, co wymusza posiadanie dodatkowego certyfikatu wydawanego przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie

Podstawowe informacje: Zasada współdziałania, skraplacza i parownika w obiegach chłodniczych, sprężarkowych i absorpcyjnych. Postępowanie z amoniakiem i czynnikami chłodniczymi fluorowanymi. Wentylacja mechaniczna, grawitacyjna, hybrydowa. Procesy występujące w centrali klimatyzacyjnej, Współczynniki COP i EER.

6.

Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW

Uwagi: W zasadzie punkt ten dotyczy wodnych pomp oraz wentylatorów, dmuchaw powietrznych. Gdy występują inne czynniki należy tan fakt ująć w upoważnieniu

Podstawowe informacje: Charakterystyki przepływowe  H=f(V) odśrodkowych i wyporowych pomp, wentylatorów i dmuchaw. Praca równoległa i szeregowa. Skutki regulacji zaworami na ssaniu i tłoczeniu. Ustalanie optymalnego punktu pracy. Kawitacja.

7.

Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza

Uwagi; Punkt obejmuje sprężarki powietrza. Sprężarki amoniaku, freonu. pracujące w obiegach chłodniczych lub klimatyzacyjnych traktowane są jako element tych obiegów.

Podstawowe informacje. Charakterystyki sprężarek wyporowych i odśrodkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sprężonego powietrza PZIiTS zeszyt 1 2012 . Uzdatnianie sprężanego powietrza: filtry, ususzacze, absorbery, odwadniacza, odolejacze, chłodnice.

8.

Urządzenia do składo-wania, magazynowania i rozładunku paliw , o pojemności składowiska odpowiadającej masie ponad 100 MW

Uwagi: Punkt obejmuje paliwa płynne i stałe ale praktycznie dotyczy głównie składowisk węgla,

Podstawowe informacje: Zbiorniki węgla : jednospadowe, dwuspadowe, piramidalne, paraboliczne. Otwory wypływowe. Nawisy i sklepienia. Kontrola stopnia napełnienia zbiornika. Zamknięcie zbiornika. Składy węgla urządzenia do wyładunku np. wagonów, wagi, urządzenia do formowania zwałów. Dopuszczalna wysokość zwału. Temperatura krytyczna poprzedzająca samozapłon węgla.

9.

Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW

Uwagi: Punkt obejmuje bardzo dużą grupę specjalistycznych konstrukcji, a więc piece grzewcze do obróbki metali, odlewnicze, do obróbki chemicznej (np. do przetwarzania paliw), hutnicze, koksownicze itd. Można w tej grupie również ulokować piece piekarnicze, ale ten fakt wymaga odnotowania w zakresie uprawnień

Podstawowe informacje: Różnica pomiędzy piecem przemysłowym a kotłem. Podstawowe obiegi pieca przemysłowego: obieg spalin, paliwa, powietrza i wsadu. Obieg atmosfery ochronnej.

10.

Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania

Uwagi: Temat dodatkowy dla każdego z wyżej wymienionych punktów.

Podstawowe informacje. Wyjaśnienie skutków przekroczenia granicznych wskazań aparatury zainstalowanej na urządzeniach energetycznych. Jednostki ciśnienia, temperatury. Zasady pomiaru przepływu

 

Przy wystąpieniu o uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych należy wpisać do ramki umieszczonej na pierwszej stronie „Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji” informację: „Uprawnienia do wykonywania pomiarów” oraz podać nazwę urządzenia  lub instalacji. Zakres wymaganych informacji podczas egzaminu zawiera „Poradnik - Prace kontrolno-pomiarowe w instalacjach ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”.