a) Wypełniamy tylko pierwszą stronę wniosku. Podajemy wykształcenie oraz ilość lat praktyki zawodowej. Na dole arkusza wniosek należy podpisać.

 b) Istnieją dwa typy wniosków o sprawdzenie kwalifikacji: wnioski dla osób dozoru (typu „D”) oraz wnioski dla osób zatrudnionych na stanowisku wykonawcy – uprawnienia typu „E”.

Upraszczając, osoba posiadająca uprawnienia typu „E” może wykonywać tylko prace na wyraźne polecenie osoby posiadającej uprawnienia typu „D”,  natomiast bez tego polecenia, osoba z uprawnieniami typu „E” może wykonywać tylko te prace, które zostały ściśle określone w instrukcji stanowiskowej, doręczonej przez pracodawcę.

Osoba posiadająca uprawnienia typu „D” nie powinna wykonywać żadnych prac, jej rola jest związana z nadzorem. Osoba posiadająca uprawnienia typu „D” musi zapewnić bezpieczne wykonywanie prac, przez osoby posiadające uprawnienia typu „E”

 c) Osoby występujące o uprawnienia do wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego lub o prawo wykonywania pomiarów związanych z odbiorami robót powinny w ramce z napisem „Wymienić parametry pracy urządzeń na które chcemy uzyskać uprawnienia”  powinny wpisać uwagę „Badanie stanu technicznego urządzeń”.

 d) Charakterystyka poszczególnych specjalizacji grupy G3 (gazowej)

 

Pozycja

wniosku

Treść pozycji na wniosku

o sprawdzenie kwalifikacji

Zakres stosowania, podstawowe informacje

 1.

Urządzenia do produ-kcji paliw gazowych, generatory gazu

Komisja 662 nie posiada uprawnień

2.

Urządzenia do prze-twarzania i uzdatniania paliw gazowych, itd.

Komisja 662 nie posiada uprawnień

3.

Urządzenia do magazynowania paliw gazowych

Uwagi: Punkt obejmuje zbiorniki oraz butle z wyłączeniem zbiorników paliw na stacjach CPN 

Podstawowe informacje: Dz. U. z 2001 r. Nr. 113 poz.1211 z późn zm. zbiorniki gazu  butle stalowe; kolory, gwint dla gazów palnych. Pozycja przechowywania i transportu . Zbiorniki skroplonego gazu LNG 600 razy mniejsza objętość, Gaz płynny propan –butan LPG, butle, zbiorniki stacjonarne, zakłócenia spowodowane zawyżonym poborem gazu, znacznym zczerpaniem zawartości zbiornika/butli, wzrostem temperatury otoczenia. Zabezpieczenia zbiorników gazu LPG.

4.

Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym  niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne , stacje gazowe)

Uwagi : Punkt dotyczy gazociągów średniego ciśnienia – która obejmuje sieć dystrybucyjna, sieć osiedlowa, zasilanie przyłączy.

Podstawowe informacje: Rury przewodowe, armatura zaporowa. Ochrona antykorozyjna. Strefy ochronne.

5.

Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej  0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)

Uwagi: Punkt obejmuje gazociągi średniego podwyższonego ciśnienia i wysokiego ciśnienie – a więc sieć przesyłowa, obwodnice miast. Sieci tego typu są eksploatowane przez wyspecjalizowane służby Zakładów Gazowniczych.

Podstawowe informacje: Tłocznie gazu, Sprężarki gazu wyporowe i odśrodkowe. Ochrona katodowa stalowych gazociągów.

6.

Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie przekraczającym 5 kPa

Uwagi Punkt obejmuje instalacje niskiego ciśnienia, przyłącza gazowe, instalacje w budynkach mieszkalnych.

Podstawowe informacje : zasady budowy ujęte w warunkach technicznych

7.

Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

Uwagi: Punkt obejmuje zasilanie urządzeń przemysłowych.

8.

Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

Uwagi : Punkt obejmuje kotły gazowe. Hutnictwo (palne gazy odlotowe), przemysł ceramiki budowlanej, cementownie, huty szkła, odlewnie żeliwa itd.

9.

Turbiny gazowe

Informacje dodatkowe: Obieg turbiny gazowej: sprężanie, spalanie, turbina, kocioł odzyskowy.

10.

Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji , sterowania

Uwagi Punkt dotyczy w odpowiednim zakresie każdego z wyżej wymienionych punktów „Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji”. Właściwości gazu DGW, GGW, lokalizacja pomiarów, ciśnienie jednostki, zamiana jednostek ciśnienia. Obwody regulacji, sprzężenia dodatnie, ujemne.

 

Przy wystąpieniu o uprawnienia do wykonywania prac kontrolno pomiarowych należy wpisać do ramki umieszczonej na pierwszej stronie „Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji” informację: „Uprawnienia do wykonywania pomiarów” oraz podać nazwę urządzenia  lub instalacji Zakres wymaganych informacji podczas egzaminu zawiera „Poradnik. Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie przyłączy oraz instalacji gazowych GZ i LPG”.