1. Za sprawdzenie kwalifikacji serii D (dozorowej) lub E (eksploatacyjnej) pobiera się opłatę od osoby kierującej wniosek w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników (od dnia 1 stycznia 2022 roku jest to kwota 300 zł.).

2. W ramach tej opłaty dostarczamy poradnik „Zagadnienia ogólne”, zawierający  aktualne przepisy BHP.

3. Istnieje możliwość zakupu dedykowanych Poradników branżowych zawierającego aktualne przepisy prawa budowlanego. Zakres informacji w poradnikach odpowiada zakresowi egzaminów.

4. Osoba ubiegająca się dodatkowo o prawo wykonywania okresowych badań stanu technicznego oraz wykonywania protokołów odbiorowych, może (ale nie musi) nabyć poradnik zawierający szczegółowe omówienie metod pomiarowych, zakresy badań oraz obowiązujące wzory protokołów z badania urządzeń oraz instalacji elektrycznych, ogrzewczych (w tym kotłów wodnych do 2 MW), wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych.

5. Poradniki, w wypadku ich zamówienia, są dostarczamy przed egzaminem kwalifikacyjnym. Wszystkie poradniki są w wersji papierowej wydane drukiem. Aktualna cena poradników: Poradniki  branżowe można nabyć za kwotę 50 zł.,, natomiast Poradniki z zakresu prac-kontrolno pomiarowych  G1, G2 lub G3 za kwotę wynosi 70 zł.

6. Treść poszczególnych poradników została szczegółowo omówiona w rozdziałach „Uprawnienia elektryczne”; „Uprawnienia energetyczne” oraz „Uprawnienia gazowe”.

7. Dla osób, które uzyskały uprawnienia energetyczne w naszej Komisji uruchamiamy wzorem poprzednich lat poradnictwo internetowe z zakresu przepisów związanych z prawem budowlanym dotyczących wyżej wymienionych instalacji energetycznych..

8. Przed rezygnacją z kontaktu z naszą Komisją, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z warunkami finansowymi, które oferują  inne Komisje. W załączeniu przesyłamy opis oferowanych poradników

a) Poradniki branżowe

Do wyboru są następujące Poradniki branżowe.

Urządzenia elektryczne G1:

 • Poradnik „Instalacje elektryczne do 1 kV”
 • Poradnik „Instalacje elektryczne przeciwwybuchowe”
 • Poradnik „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowalnych”
 • Stacje elektroenergetyczne, kompensacja mocy biernej i wyższych harmonicznych, zabezpieczenia, układy SPZ i SPR, silniki indukcyjne, układy rozruchowe i regulacji obrotów"

Urządzenia cieplne G2:

 • Poradnik „Kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe do 2 MW”
 • Poradnik „Instalacje centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej”
 • Poradnik „Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Urządzenia gazowe G3

 • Poradnik „Przyłącza gazowe”
 • Poradnik „Urządzenia i instalacje gazu ziemnego o ciśnieniu do 5 kPa”
 • Poradnik „Instalacje gazu płynnego LPG”

b) Poradniki pomiarowe

Koszt jednego egzemplarza Poradnika pomiarowego 70 zł

 • „Prace kontrolno – pomiarowe w instalacjach elektrycznych niskiego i średniego napięcia"
 • „Prace kontrolno-pomiarowe kotłów grzewczych, instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”
 • „Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie przyłączy, instalacji gazowych GZ oraz LPG”