a) Uwagi wstępne

Zakłada się, że osoba przystępująca do egzaminów jest zatrudniona przy montażu lub eksploatacji urządzeń, wymienionych przez nią we „Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji”. 

Osoby ubiegające się o uprawnienie serii „D” (dozorowe) powinny wykazać się znajomością przepisów, natomiast osoby ubiegające się o uprawnienia serii „E” (eksploatacyjnej) powinny wykazać się znajomością zasad działania urządzeń oraz instalacji wymienionych przez siebie we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

W obu wypadkach dostęp do odpowiednich informacji jest bardzo utrudniony z powodu ich dużego rozproszenia w ustawach, rozporządzeniach, Polskich Normach, w rozporządzeniach Unii Europejskiej oraz w literaturze technicznej.  W celu ograniczenia skutków takiego stanu, Komisja oferuje „Poradniki branżowe” obejmujące zasadę działania poszczególnych urządzeń oraz wyciągi z przepisów omawiających zasadę ich montażu i eksploatacji. Natomiast dla osób wykonujących okresowe kontrole stanu technicznego oraz badania odbiorowe przygotowano „Poradniki pomiarowe”, w których omówiono przepisy dotyczące pomiarów oraz zamieszczono wzory protokołów pokontrolnych.

Zakup poradników jednak nie jest obowiązkowy.

b) Przebieg egzaminu

Egzamin jest poprzedzony sprawdzeniem zgodności danych zawartych w dowodzie osobistym z informacjami podanymi we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji, a w wypadku przesłania danych drogą elektroniczną sprawdzenie podpisu elektronicznego lub profilu zaufania

Egzamin polega na indywidulnej rozmowie osoby przystępującej do egzaminu z członkami Komisji Kwalifikacyjnej. Możliwe jest poprzedzenie tej rozmowy krótkim sprawdzianem pisemnym pozwalającym Komisji na wstępne rozpoznanie stopnia zaawansowania zawodowego kandydata.

Komisja egzaminacyjna Towarzystwa Gospodarki Energetycznej składa się z inżynierów posiadających kilkudziesięcioletnią praktykę w budownictwie i w przemyśle. Zatem egzamin oprócz funkcji sprawdzającej poziom informacji, umożliwia uzyskanie wyczerpujących wyjaśnień napotkanych problemów technicznych.