Kominy z polipropylenu

W miesięczniku „Inżynier budownictwa” nr. 3/208 na stronie 40 ukazała się informacja (cytat):

Almeva Poland sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, zajmująca się produkcją i sprzedażą systemów kominowych oraz spa­linowych, zażądała od redakcji „Inżyniera Budownictwa" sprostowania informacji prasowej na temat prowadzonej od kilku miesięcy kampanii „Nie dla niebezpiecznych kominów z tworzywa sztucznego". Jej inicjatorem jest Fundacja Polski Instytut Bezpieczeństwa Kominowego, a zaangażowane są w nią Krajowa Izba Kominiarzy i Stowarzyszenie Kominy Polskie.

Sprostowanie:

Artykuł „Kominiarze i instalatorzy biją na alarm" („Inżynier Budownictwa" 1/2018) zawierał nieprawdziwe i nieścisłe informacje. Nieprawdą jest, że nielegalne jest używanie w Polsce przewodów kominowych wykonanych z polipropylenu z uwagi na „sprzeczność z przepisami krajowymi wyższego rzędu". Prawo unijne jest nadrzędne względem prawa krajowego. Wymagania wynikające z przepisów krajowych nie ograniczają sprzedaży i stosowania wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Nieścisła jest informacja, że „ustawodawca wymaga stosowania elementów niepalnych na przewody spalinowe". Wska­zany w artykule przepis prawa odnosi się do przewodów spalinowych i dymowych oraz wyrobów, a nie ich elementów. Nieprawdziwa jest informacja, że podpisywanie dokumentów odbioru przy zastosowaniu wyrobów z polipropylenu jest łamaniem prawa i może skutkować poważnymi problemami z odbiorami nadzoru budowlanego oraz kominiarskiego.

Mateusz Bargieł, wiceprezes Zarządu

 

W następnym numerze zamieścimy odpowiedź Fundacji Polski Instytut Bezpieczeństwa KominowegoW miesięczniku „Inżynier budownictwa” nr/3/2018 na str.40 ukazała się informacja (cytat):

Odpowiedź na sprostowanie „Jeszcze o kominach” umieszczona w miesięczniku „Inżynier budownictwa nr. 4/2018 str. 16

W odpowiedzi na uwagi firmy ALMEVA (przedstawiciela producenta przewodów spalinowych z tworzyw sztucznych), dotyczące materiału prasowego na temat kampanii „Nie dla niebezpiecznych kominów z tworzywa sztucznego” („Inżynier Budownictwa” 1/2018), Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE pragnie wyrazić swoją opinię na temat stosowania w budownictwie instalacji spalino­wych wykonanych z wyrobów palnych:

Kominy i elementy systemów spalinowych są wyrobami budowlanymi, których stosowanie w budownictwie sankcjonują przepisy prawa budowlanego określone między innymi w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 266 warunków technicznych w wymaganiach przeciwpożarowych w sposób szczegółowy i jednoznaczny określa cechy komina czy instalacji spalinowych:

  • § 266 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych
  1. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania ąkreślone w Polskiej Normie dotyczą­cej badań ogniowych małych kominów .
  2. Dopuszcza się wykonanie obudowy (...).”

Pomiędzy punktem 1 oraz 2 § 266 nie znajduje się żaden spójnik, np. lub, albo, więc bez względu na sposób zabudowy wszystkie przewody spalinowe i dymowe muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Definicja niepalności wyrobów została określona w normie PN EN 13501 -1.

Ponadto pkt. 2 § 266 nakłada na obudowy i przewody spalinowe dodatkowe wymagania spełnienia warunku odporności na pożar sadzy. Ocenę odporności na pożar sadzy przeprowadza się zgodnie ze znowelizowaną w ubiegłym roku normą PN-B- -02870/2017. Informacja na temat przebiegu tego badania została zamieszczona m.in. w miesięczniku „Przegląd Pożarniczy" nr 10/2017.

Również nieuzasadnione jest stanowisko, z jakim często się spotykamy, że, jeżeli umieścimy palny przewód spalinowy w dotych­czas eksploatowanym kominie murowanym, spełnimy wymagania § 266 WT. Po pierwsze nie mamy gwarancji, że wcześniej eksplo­atowany komin jest w dobrym stanie technicznym, a po drugie został on wzniesiony jako komin, a nie obudowa, co w istotny sposób zmienia jego funkcję określoną w projekcie budowlanym.

Należy zwrócić uwagę, że przywoływane przez firmę ALMEVA Rozporządzenie PEiR UE nr 305 z 9.03.2011 r. odnosi się do wpro­wadzania do obrotu w UE wyrobów budowlanych, a nie do możliwości ich stosowania w budownictwie w poszczególnych krajach unii. Szczególnie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego każdy kraj Unii Europejskiej ma własne, niezależne uregulowania prawne, które w naszym kraju mają odzwierciedlenie w warunkach technicznych. W styczniu 2018 r. ogłoszona została kolejna nowelizacja warunków technicznych, która potwierdziła niezmienne stanowisko ustawodawców odnośnie bezpieczeństwa pożarowego komi­nów i instalacji spalinowych.

Piotr Cembala

za Zarząd Stowarzyszenia KOMINY POLSKIE