Charakterystyka CO na podstawie danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (dane 31.05.2007)

 • Najwyższe dopuszczalne stężenie 23 mg/m3
 • Wykrywacze rurkowe powinny odpowiadać Polskiej Normie PN-ISO 8760:1993, czujniki konduktometryczne muszą odpowiadać normie PN-74/Z-04094, arkusz 02
 • Zapach: bezwonny
 • Gęstość względem powietrza 0,97 (zatem w pomieszczeniu powinien gromadzić się bliżej stropu)
 • Ciepło spalania 12,69 MJ/kg , gęstość 1,17 g/cm3 (stąd obecność CO w spalinach świadczy o nieprawidłowych procesie spalania

Wpływ na organizm ludzki

 • Próg wyczuwalności zapachu- bez zapachu
 • Działanie na organizm człowieka: gaz duszący. Wchłaniany przez oddychanie. Hemoglobina zawarta we krwi transportuje tlen z płuc do poszczególnych tkanek. Jeżeli hemoglobina połączy się z tlenkiem węgla , proces ten ulega zablokowaniu. Człowiek się dusi.
 • Uważa się, że wdychanie tlenku węgla powoduje :

- w stężeniach ok. 60 do 240 mg/m3 po paru godzinach ból głowy

- w stężeniach ok. 450 mg/m3 po 1-2 godz. – ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie

- w stężeniach ok/ 4000 mg/m3 po 5 – 10 min – zapaść, ryzyko zgonu po 30 min

- w stężeniach ok/.15000 mg/m3 po 1 – 3 min zgon

 • Następstwem ostrego zatrucia może być: nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, zawał serca,

Główne przyczyny występowania tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych:

 • Odwrócony ciąg, w przerywaczu ciągu, stanowiącym wyposażenie kotła gazowego z otwartą komorą spalania (szczególne zagrożenie gdy kocioł ten jest zamontowany w łazience)
 • Brak dopływu powietrza zewnętrznego do palenisk otwartych na których jest spalany dowolny rodzaj paliwa (uszczelnione okna, drzwi)
 • Wadliwie uszczelnienie wprowadzenia czopuchu kotła do przewodu kominowego: spalinowego lub dymowego

Czujniki (detektory) tlenku węgla. Zasady montażu (wg f-my GASPOL)

 • Czujnik tlenku węgla należy montować w każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia wytwarzające spaliny, bez względu na rodzaj paliwa.
 • Tlenek węgla jest lżejszy od powietrza, zatem czujnik należy montować 1,5 do 2 m od podłogi, z dala od otworów wentylacyjnych i nie dalej jak 6 m od źródła spalin

Informacje dodatkowe:

 • Kwartalnik Onninena nr. 52 zima 2017 str.21 ‘Czujniki tlenku węgla KIDDE”