PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

(Opracowanie na podstawie miesięcznika Inżynier budownictwa nr.7/8.2018 str 31)

Podstawy prawne wykonywania wentylacji grawitacyjnej:

  • Wentylacja grawitacyjna powinna odpowiadać wymaganiom rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych (WT)  jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz 1422, zm. 2017 r, poz, 2285). Rozdział 6 oraz
  • PN –B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej waz z załącznikiem Az3:2000
  • Przewody kominowe wentylacyjne powinny odpowiadać wymaganiom rozdziału 5 – WT oraz
  • PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
  • Inne wymagania PN-EN-12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

Poziome przewody wentylacji grawitacyjnej

  • Wg WT przewody do wentylacji grawitacyjnej powinny być prowadzone pionowo z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku maks. 300. PN-EN-12792 stwierdza: wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna za pomocą przewodów zamontowanych pionowo lub co najwyżej pod kątem 450, ale Autor artykułu w dalszej treści ogranicza się do kąta 300ponieważ WT mają wyższą rangę
  • Stosowanie przewodów poziomych („leżaków”) należy uznać za niezgodne z obowiązującymi wymaganiami techniczno-budowlanymi. Samowolne stosowanie poziomych odcinków grozi pogorszeniem sprawności działania instalacji wentylacyjnej. Jeśli jednak z jakiś względów takie odcinki są konieczne, należy rozważyć zmianę instalacji na wentylację hybrydową, która nie jest objęta ścisłymi ograniczeniami m.in. w zakresie prowadzenia przewodów.

Wentylacja pokoju mieszkalnego znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domku jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.

Obowiązujące przepisy WT w tym wymagania pkt. 2.1.1.b oraz 2.1.2. PN-B-03430:1983+Az3:2000, wyraźnie wskazują że układ wentylacji w budynkach mieszkalnych powinien co najmniej zapewnić usuwanie powietrza 30 m3/h  z pokoju mieszkalnego znajdującego się na wyższym poziomie.