INSTALACJA ELEKTRYCZNA W POMIESZCZENIACH KĄPIELOWYCH

(Skrót artykułu dr Edwarda Musiała, z miesięcznika Inżynier budownictwa nr.9 / 2018 r. artykuł ukazał się również w miesięczniku INPE nr. 210/2017)

Artykuł dotyczy nowej wersji normy PN-HD-60364-7-701:2010/AC:2012 (wersja polska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Część 7 – 701 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.

Wymagania nowej normy

 1. Wszystkie obwody wprowadzone do łazienki muszą być zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD) 30 mA. Odstępstwo od tej zasady wymaga zastosowania separacji lub zasilania bardzo niskim napięciem typu SELV. Wyłącznik RCD montujemy poza łazienką.
  Instalacje
  b. Stopień ochrony W strefach 1 oraz 2 wymagany jest stopień ochrony co najmniej IPX4, a więc obudowa winna być odporna na rozbryzgi wody. Obudowa bryzgoszczelna występuje z reguły w wykonaniu IP34, a cyfra 3 oznacza że do środka obudowy nie można wprowadzić pręta o średnicy 2,4 mm. Stopień ochrony IPX4 obowiązuje również wyposażenie zasilane bardzo niskim napięciem np. SELV.
  c.  Norma nie określa ani usytuowania, ani sposobu przyłączenia urządzeń ruchomych. Np. pralka może być ustawiona w strefie 2, ale wówczas musi posiadać ochronę IPX4, ale gniazdo wtyczkowe do pralki musi być poza tą strefą. W strefie 2 może być gniazdo wtyczkowe o napięciu 230 V, zaopatrzone w pokrywkę, ale tylko do zasilenia golarki.

Zasady układania przewodów:

 1. W strefach 1 oraz 2 winny być układane tylko przewody niezbędne do zasilania odbiorników zainstalowanych w tych strefach
 2. Przewody zasilające urządzenia w strefach 1 oraz 2 powinny być układane albo po wierzchu, albo w ścianie na głębokości co najmniej 5 cm od jej powierzchni
 3. Do odbiorników w strefie 1, zamontowanych pod wanną np. ogrzewaczy wody, można przewody doprowadzić albo pionowo od góry, albo poziomo przez ścianę od tyłu odbiornika, lub pionowo od dołu przez przyległą ścianę.
 4. Wszelkie inne przewody układane w ścianie łącznie z osprzętem, w obrębie stref 1 oraz 2 być układane na głębokości 5 cm
 5. Jeżeli wymagania punktu b lub c nie mogą być spełnione to dopuszcza się układania przewodów, jeżeli:
  • są to przewody obwodów SELV lub PELV lub objętych separacją elektryczną
  • są to przewody obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem RCD o IΔ 30 mA i mającego przewód ochronny
  • są to przewodu posiadające uziemiony pancerz, albo są ułożone w metalowych rurach instalacyjnych spełniających warunki przewodów wyrównawczych.

Norma zawiera również wymagania wobec przewodów ułożonych w ścianie, za którą jest łazienka, ale nie mających żadnego związku z tą łazienkę. Przewody te winy spełniać warunek odległości 5  cm od powierzchni ściany w łazience, stan ten pokazano na zamieszczony powyżej szkicu. Autor proponuje prowadzenie przewodów w pasach o szerokości 30 cm i odległych od krawędzi sufitu lub podłogi o 15 cm. Z tras tych można prowadzić pionowo przewody zasilające poszczególne odbiorniki.

Połącznie wyrównawcze miejscowe. Zgodnie z rozdziałem 701.415.2 normy połączenia te polegają na:

 • przyłączaniu przewodu ochronnego PE do części przewodzących dostępnych wszelkich urządzeń elektrycznych klasy ochronności 1
 • przyłączaniu do przewodu ochronnego wyrównawczego ochronnego do każdej części przewodzącej obcej wprowadzonej do łazienki.

Część przewodząca obca, jest to część przewodząca niebędąca częścią instalacji elektrycznej, która może wprowadzić z zewnątrz do łazienki obcy potencjał, zwykle potencjał ziemi lokalnej. Duża część polskich elektryków wierzy w niedorzeczną definicję powtarzaną w nieudolnie tłumaczonych normach PN-HD, że jest to część która może przyjmować potencjał elektryczny. A jakaż to część przewodząca nie jest w stanie przejmować potencjału elektrycznego?

Warto podkreślić że nowe normy już od lat nie wymagają przyłączania przewodu wyrównawczego do. metalowej wanny w łazience. Metalowa wanna  o rurach wodnych i kanalizacyjnych z tworzyw izolacyjnych, stojąca na nieprzewodzącej podłodze, nie jest częścią przewodzącą obcą. Połączeniom wyrównawczym nie podlegają też rurociągi metalowe o izolacyjnej osłonie zewnętrznej, nawet gdy armatura jest metalowa.