Co oznacza znak budowlany znak B?

Znak budowlany, umieszczony na wyrobie oznacza że jego producent przed przekazaniem wyrobu na rynek dokonał oceny zasadniczych charakterystyk wyrobu i sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych. Zasadnicze charakterystyki wyrobu to cechy wyrobu budowlanego, które mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych przez obiekt budowlany w którym wyrób będzie stosowany. Do wykonania oceny potrzebna jest specyfikacja techniczna – Polska Noma wyrobu albo Krajowa Ocena Techniczna – określająca jakie zasadnicze charakterystyki podlegają ocenie oraz metody ich oceny. Wynik oceny, czyli właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odnoszące się do jego zasadniczych charakterystyk, wyrażone jako poziom (wartości, klasa lub w sposób opisowy) producent wpisuje do krajowej deklaracji, której kopię obowiązany jest udostępnić na rynku wraz z wyrobem. 

Do końca 2020 r. trwa okres przejściowy pozwalający na dostosowanie się producentów do nowych wymagań (wg Polski Instalator 1-2/2020) Literatura:

[1] Rozporządzenie MI i B z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 1966 z późn zm.) w sprawie sposobu znakowania
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 305/2011z dnia 9 marca 2011 r. (Dz. Urz. UE L.88 z 04.04.2011nr. 5 z późn zm.)
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266)
[4] Rozp. MI i Bud. z 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).