Jakie metalowe elementy wyposażenia podziemnej komory ciepłowniczej, w której zamontowano pompy z silnikami elektrycznymi, należy przyłączać do GSW (głównej szyny wyrównawczej) (inpe Nr. 240 E Musiał)
Skrót wyjaśnienia: Nieporozumienie wynika z nieprawidłowej interpretacji Polskiej Normy PN-HD 60364-7-706 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-706 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu. Norma winna być stosowana gdy jednocześnie są spełnione trzy warunki:

  • rozmiary pomieszczenia są ograniczone głównie przez części metalowe lub inne części przewodzące.
  • człowiek może się stykać znaczną powierzchnią ciała z tymi częściami,
  • możliwość przerwania tej styczności jest ograniczona na skutek ciasnoty.

Aby ukrócić przesadne interpretacje Komitet Techniczny TC 64 w IEC przeredagował w roku 2004 treść rozdziału wstępnego określającego zakres normy, ale nie wszyscy zainteresowani to zauważyli i zrozumieli.
Główna szyna uziemiająca GSU i główna szyna wyrównawcza GSU to praktycznie synonimy. Z GSU lub z GSW jest wyprowadzony przewód ochronny PE do części przewodzących dostępnych każdego, wyodrębnionego urządzenia elektrycznego. Dublowanie go przewodem wyrównawczym w niedużym pomieszczeniu można uznać za przesadne.