Zgodnie z zapisami §11 Statutu Polskiego Towarzystwa Promocji Wiedzy, stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych oraz wspierających.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który na ręce Zarządu złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

Druk deklaracji członkowskiej można pobrać tutaj:

arrow blue arrow red