Statut Stowarzyszenia
"Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy"

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy” i zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest LUBLIN. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

§ 3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego Statutu.

§ 4.

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, logo oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 6.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego po spełnieniu warunków przewidzianych we właściwych przepisach.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

 

Rozdział 2. Cele Stowarzyszenia

 

§ 8.

Celami Stowarzyszenia są:
1) prowadzenie działań na rzecz popularyzacji wiedzy wśród społeczeństwa;
2) prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i społecznym;
3) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i komercjalizacji wyników badań naukowych;
4) prowadzenie działań mających na celu wspieranie inicjatyw w zakresie promocji i popularyzacji wiedzy;
5) prowadzenie działań na rzecz zwiększania potencjału przedsiębiorstw, urzędów i organizacji pożytku publicznego poprzez podnoszenie kapitału intelektualnego ich pracowników;
6) integracja osób, dla których bliskie są ideały popularyzacji wiedzy.

§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) prowadzenie działalności wydawniczej;
2) organizowanie konferencji, szkoleń i seminariów;
3) współpracę międzyregionalną i międzynarodową z organizacjami prowadzącymi podobną działalność;
4) współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi;
5) doradztwo dla przedsiębiorstw;
6) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na cele związane z badaniami naukowymi, edukacją i upowszechnianiem wiedzy;
7) pomoc przedsiębiorstwom i innym instytucjom w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na cele związane z badaniami naukowymi, edukacją i upowszechnianiem wiedzy;
8) promowanie dobrych praktyk z zakresu edukacji, badań naukowych oraz działań przyjaznych środowisku i otoczeniu społecznemu.

§ 10.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11.

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych oraz wspierających.

§ 12.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który na ręce Zarządu złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) udziału w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
3) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
4) kierowania przedsięwzięciami realizowanymi przez Stowarzyszenie;
5) uczestniczenia w przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie;
6) zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego płacenia składek;
4) uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków.

§ 17.

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych działań, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2) śmierci członka Stowarzyszenia;
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków z powodu:
a) łamania Statutu,
b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
d) niepłacenia składek członkowskich,
e) działania na szkodę Stowarzyszenia;
na pisemny wniosek Zarządu lub trzech członków Stowarzyszenia z wyżej wymienionych powodów.

Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia

 

§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21.

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) jest wspólna i trwa 4 lata liczona od walnego zebrania do walnego zebrania.
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata.
4. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (więcej niż 50% za).

§ 22.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący zebrania wybrany spośród członków obecnych na zebraniu.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający.
4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 23.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się pocztą elektroniczną.

§ 24.

1. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 25.

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania za wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru władz, które podejmowane są bezwzględną większością głosów.

§ 26.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju oraz planu działalności Stowarzyszenia;
2) uchwalenie statutu i jego zmian;
3) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej;
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
7) uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich;
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
11) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia;
12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 27.

1. Zarząd składa się z 3 osób i jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków na wspólną 4-letnią kadencję.
2. Prezesa Zarządu wybiera bezpośrednio Walne Zebranie Członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

§ 28.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) prowadzenie spraw Stowarzyszenia nie zastrzeżonych przepisami prawa lub niniejszego statutu dla Walnego Zebraniu Członków;
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) sporządzanie planów pracy i budżetu;
5) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia (w tym zaciągania zobowiązań majątkowych);
6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z uchwalonym budżetem;
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
9) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
10) przyjmowanie członków.

§ 29.

Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.

§ 30.

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

§ 31.

Prowadzenie spraw Stowarzyszenia nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszego statutu należy do kompetencji Zarządu.

§ 32.

Uchwały Zarządu zapadają przy udziale wszystkich członków Zarządu bezwzględną większością głosów.

§ 33.

1. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji składając rezygnację na ręce Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku rezygnacji Członka Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, w ciągu 1 miesiąca od dnia rezygnacji, zwoływane jest nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia (w wyniku wyborów) składu Zarządu.

§ 34.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 35.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania;
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu;
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 36.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy udziale wszystkich członków Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów.

§ 37.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji składając rezygnację na ręce Zarządu.
2. W przypadku rezygnacji Członka Komisji Rewizyjnej, na wniosek Zarządu, w ciągu 1 miesiąca od dnia rezygnacji, zwoływane jest nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia (w wyniku wyborów) składu Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 5.
Majątek i fundusze

 

§ 38.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) z wpisowego;
2) ze składek członkowskich;
3) z darowizn, spadków, zapisów;
4) dochodów z własnej działalności statutowej;
5) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
6) dotacji i ofiarności publicznej.

§ 39.

Stowarzyszenie nie ma prawa:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 40.

Walne Zebranie Członków ustala wysokość wpisowego i składki członkowskiej oraz termin opłat.

§ 41.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości.
2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:
2.1. Wydawanie książek 58.11.Z
2.2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
2.3. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
2.4. Działalność portali internetowych 63.12.Z
2.5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
2.6. Badania naukowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
2.7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z
2.8. Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
2.9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30
2.10. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B

Rozdział 6.
Reprezentacja Stowarzyszenia

 

§ 42.

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w kontaktach z organami administracji publicznej, uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu.

Rozdział 7.
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 43.

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie
Członków wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

 

§ 44.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach i innych ustaw.